Tehoa irti integraatioista

Integraatiot ovat olleet reaktiivinen osa järjestelmiä, joiden tehtävänä on ollut vain hoitaa niille ennalta määrättyjä tehtäviä. Integraatioalustoiden käytön yleistyminen on johtanut uudenlaiseen katsontakantaan järjestelmistä saatavan hyödyn osalta. Vaikkakin integraatioalustan päätarkoitus on hoitaa järjestelmien välistä tietoliikennettä, antaa se mahdollisuuden hyödyntää järjestelmien tietoja tehokkaammin ja uusissa yhteyksissä.

 

Järjestelmien tiedot paremmin käyttöön

Yksinkertaisimmillaan integraation tietovirrasta voidaan ohjata kopiot raportointia varten tai toiseen järjestelmään. Tällöin on otettu jo ensimmäinen pieni, mutta merkittävä askel integraatioalustan rajapintojen hyödyntämisessä.

Toinen hyödyntämiskeino on, että huolella tehdyt rajapinnat ja integraatiot mahdollistavat nopeankin järjestelmä vaihdon, kun rajapinnat ovat tarkkaan kuvattu ja ovat hyvässä hallinnassa. Tämä ei tarkoita sitä, että järjestelmien itsensä tulisi tukea ohjelmointirajapintoja vaan integraatioalusta päälle rakennettavan rajapinnan voi rakentaa lähes minkä vain järjestelmän avuksi. Hyvä integraatioalusta tukee myös ohjelmistorobotteja, joita voidaan tarvittaessa käyttää, kun ohjelmistorajapinnan keinot loppuvat kesken.

Liiketoimintaprosesseja tehostamaan

Integraatioalustan hyödyntämisessä kannattaa myös muistaa itse liiketoimintaprosessi, johon integraatio liittyy. Usein integraatio on vain pieni osa koko prosessia, mutta mitä jos integraatiota laajentaisi ja samalla tehostaisi prosessia. Tällöin saada helposti oikeutus alustan käytölle. Näin saadaan rajapintahankkeesta todellista apua omien prosessien automaatioasteen nostamiseen. Kun voidaan automatisoida työläät ja virhealttiit manuaalivaiheita ja jätetään vain tarkastuspisteen työntekijöille, saadaan läpimenoaikoja lyhennettyä, virheitä karsittua ja henkilöstön aika kohdistettua tärkeämpiin asioihin.

Lopulta tällainen hyvin dokumentoitu ja toteutettu integraatioalusta mahdollistaa integraatioiden seurannan, raportoinnin sekä virhetilanteiden selvityksen ulkoistamisen palveluyhtiölle. Päivittäisen työn ulkoistaminen vapauttaa yrityksen integraatio-osaajat parantamaan ja automatisoimaan prosesseja, keskustelemaan uusista tarpeista liiketoimintojen kanssa sekä kehittämään uusia innovaatioita uusien toimijoiden kanssa.

Vai miltä kuulostaisi, jos avattaisiin rajapintoja kolmansille osapuolille ja mietittäisiin yhdessä mitä kaikkea käsitellyllä tiedolla voisi tehdä? Voisiko sähkömittareista saatavalla tiedolla hälyttää käyttäjää hajoavista sähkölaitteista ja muista ongelmista mittarin takana? Tai sitten yhdistää mittarin tuntisarjat osaksi kiinteistönsä automaatiota ja säästää energiakustannuksissa. Olisivatko nämä sellaisia palveluita, jolla voisi erottautua muuten niin kilpailulla markkinoilla? Jotta yritys voisi alkaa tarjoamaan tämän tyyppisiä uusia palveluita, tulisi olla hallittu rajapinta, jota vasten näitä tietoja voisi hakea. Nopeasti, vaivattomasti ja turvallisesti.

Mitä kannattaa ottaa tavoitteeksi

Gartnerin1 ajatusmaailmassa ylimpänä tasona integraatiossa on täysin hallitut ohjelmistorajapinnat, joihin jokainen liiketoiminto tekisi itse omat integraationsa. Tämä ei ehkä ole se taso, minne kannattaa ainakaan ensimmäiseksi pyrki vaan tärkeitä olisi todeta reallisesti nykytila ja miettiä sen pohjalta yksittäisiä askeleita integraatioiden ja rajapintojen viemiseksi seuraavalle tasolle. Tasolle, jossa vahva tuntemus omista järjestelmistä ja niiden välisistä integraatioista sekä integraatioalusta, joka mahdollistaa prosessien automatisoinnin sekä tehokkaan resurssien käytön.

Simo Hoikkala

System Manager, Turku Energia Sähköverkot Oy

Simo Hoikkala

System Manager, Turku Energia Sähköverkot Oy