Sähkön verkkoyhtiöiden mahdollisuudet datan hyödyntämiselle liiketoimintaprosesseissa

Lähtötiedot ja haastattelut sähkön verkkoyhtiöille

Teimme selvitystä sähkönsiirtoyhtiöissä asiakkaiden energiamurroksen vaikutuksesta yhtiöiden prosesseihin, ennakoivaan kunnossapitoon tai suunnitteluun. Haastattelimme 15 yhtiön toimitusjohtajia vuosien 2022 ja 2023 aikana. Näiden 15 yhtiön joukkoon mahtuu sekä isoja että pieniä, kaupunki- että maaseutu verkkoyhtiöitä.
Sähkötutkimuspooli teetti tutkimuksen Energiamurros – jakeluverkkoyhtiön tulevaisuuden rooli joustavassa järjestelmässä, toteuttajana Vanguard Consulting Oy ja Rejlers Finland Oy (2021). Selvityksessä toimialamuutokset ja asiakaskäyttäytymisen muutokset nähtiin suurimpina muutosajureina sähköverkkoyhtiöiden tulevaisuuden roolissa.

Keskeisimpinä muutostekijöinä nousivat selvityksessä esille:
1.) Toimialan rakenteelliset ja lainsäädännölliset muutokset
2.) Sähköautojen ja latauksen yleistyminen ja teknologiat 2020–2040
3.) Auringon pientuotannon ennuste sekä paikalliset energiavarastot 2020–2040
4.) Käyttöpaikkojen älykäs energiaohjaus Suomessa 2030 ja teknologiaratkaisut

Tekemiemme haastattelujen kysymykset perustuivat näiden teemojen ympärille. Yhtiöiden tulokset olivat hyvin samansuuntaisia yhtiön koosta riippumatta. Keskustelu haastatteluissa oli runsasta ja rönsyilevää, selvityksen tulos jäi kuitenkin jossakin määrin laihaksi. Kukaan yhtiöistä ei raportoinut asiakasmurroksen aiheuttaneen merkittäviä muutoksia datatarpeiden osalta tai uusia vaatimuksia siirtoyhtiön prosesseille. Asiakkaiden tilanteista käyttöpaikoilla ei ollut oikein tietoa, onko esimerkiksi kulutuksessa tapahtunut muutoksia. Mittaustiedot toimitetaan säntillisesti Datahubiin ja laskutuksen käyttöön, varttimittaus oli kaikille yhtiöille ajankohtainen asia. Osa yhtiöistä vie mittaustiedot lisäksi verkkotietojärjestelmään. Tiedot aurinkosähköjärjestelmistä ovat asiakastietojärjestelmässä, mutta tietoa sähköautojen latauspisteistä tai maalämpöratkaisuista ei raportoitu olevan. Yleisesti ottaen todettiin tietoa olevan runsaasti ja hajallaan eri järjestelmissä. Tietojen systemaattisen analysoinnin ja rikastamisen nähtiin olevan haasteellista lähinnä rajallisten resurssien vuoksi.

Tulosten vertailu yleisiin sähköverkkoyhtiön käyttötapauksiin

Vertasimme saatuja tuloksia yleisiin verkostosuunnitteluun liittyviin käyttötapauksiin.
1.) Sähkönkäytön lisääntyminen, ruuhkatilanteiden havaitseminen ja hallinta sähköverkossa.
Yksikään yhtiöistä ei raportoinut systemaattisesta tai ennakoivasta seurantatavasta.

2.) Investoinnit häiriöiden hallintajärjestelmiin, datan hyödyntäminen. Mittareiden ja muuntamoiden tuottamien laatutietojen systemaattinen analysointi + yhdistäminen asiakastietoon.
Ei systemaattista seurantatapaa. Esimerkiksi laatutietoja, ei seurata systemaattisesti, pikemmin reagoidaan tarvittaessa.

3.) Tiedonsiirron parantaminen ja kommunikointi eri verkkokomponenttien välillä.
Yksi verkkoyhtiö investoinut älyverkkoon, kuituverkko sähköverkon rinnalla. IoT ratkaisuja on lähes kaikilla haastatteluun osallistuneilla yhtiöillä kokeiltu pilot-hankkeissa (lämpötila-anturi muuntamolla, veden pinta-anturi, kallistusanturi pylväässä, pölyisyysanturi muuntamolla)

4.) Uusiutuvan energian integrointi sähköverkkoon aurinko- ja tuulivoimaan verkkoon liittäminen, tarvitaanko verkon vahvistamista

Osa yhtiöistä raportoi verkkoon mahdollisesti toteutettavien hankkeiden liitettävyysselvitysten olevan työläitä. Yksikään yhtiöistä ei kertonut ennakoivasta suunnittelusta aurinko- tai tuulivoiman osalta.

Tutkimuksesta on jo hetki aikaa ja tilanne yhtiöissä on mahdollisesti mennyt datan hyödyntämisen osalta eteenpäin ja tai ollaan menossa eteenpäin.

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma ja tiedolla johtaminen

Sähkönsiirtoyhtiöt työstävät kevään aikana sähkömarkkinalain mukaista sähköjakeluverkon kehittämissuunnitelmaa, keskeisinä tavoitteina ovat toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus. Toiminnan laatuvaatimusten täyttymisen ohella määräyksen avulla valvotaan jatkossa myös verkon kehittämistoimien kustannustehokkuutta sekä mm. erilaisten joustopalvelujen hyödyntämistä osana sähkönjakeluratkaisuja. Valmista pitäisi olla kesäkuun lopussa 2024. Tuoko tiedolla johtaminen tähän suunnitelmaan uutta tietoa, helpottuuko tulevaisuuden ennustaminen? Jää nähtäväksi, mutta asiakkaiden energiamurros etenee vahdilla ja asettaa uusia vaatimuksia energiayhtiöille.

Me PBF:llä olemme pohtineet tiedolla johtamista kuluneen vuoden aikana ja luoneet mallin, jolla tiedonhallinnassa päästään alkuun. Uskomme, että tehokkuus ja tuottavuus mielessä datan merkitys kasvaa ja siitä tulee osa energiayhtiön strategiaa entistä tiukemmin.

Kiitos kaikille henkilöille, jotka selvitykseemme osallistuitte. Jatkamme työtämme tiedolla johtamisen ilosanoman levityksessä ja varmastikin jatkamme keskusteluja kanssanne asian tiimoilta.

Project Business Oy Finland on teknologiariippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa monipuolisesti projektipäällikkö- ja suunnittelupalveluita mm. energia-alan yrityksille. Asiakkuudenhallinnan työkalujen ja datan osalta tarjoamme käytännönläheistä konsultaatiota sekä tukipalveluita. Jos haluatte keskustella omistajuudesta organisaatiossanne tai kartoittaa teknologista liikkumavaraa järjestelmäarkkitehtuurissanne, ottakaa yhteyttä!

Pia Laakkonen

Asiakkuuspäällikkö, Project Business Oy Finland

 

Pia Laakkonen

Asiakkuuspäällikkö

Project Business Oy Finland