Projektipalvelut

Varmista onnistunut projekti, täydennä omia resurssejasi asiantuntijalla projektin valmistelusta toteutukseen.

Suunnittelupalvelut

Perusta liiketoimintapäätöksesi analysoituun tietoon. Varmista ICT-ratkaisujen tuki liiketoimintaprosesseille.

Lupaamme suunnitella parhaiten asiakkaamme vaatimuksia vastaavat liiketoimintaratkaisut.

Toteutuspalvelut

Varmista käyttöönottoprojektisi onnistuminen hankkimalla projektitiimiisi systemaattisen projektijohtamisen osaaja. Minimoi projektin riskit kokeneen projektiammattilaisen ”sudenkuoppien” tuntemuksella ja toimialaosaamisella.
Puolustamme asiakkaidemme etua ICT- ja palvelutoimittajasta ríippumattomalla otteella.

Suunnittelupalvelut

BLANK
Tarve- ja esiselvitykset

Uusi liiketoiminta-alue, nykyliiketoiminnan kehittäminen tai sähköiseen palvelumalliin siirtyminen tuovat kilpailuetua vain, jos ne pohjautuvat analysoituun tietoon.

Asiakas- ja sidosryhmähaastatteluilla konkretisoimme ja jäsennämme asiakastarpeita, selvitämme toimintaympäristön muutoksia ja tunnistamme uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Kustannusten ”benchmarkkauksella” määritämme kannattavimman toteutustavan.
Toteutettavuusanalyysit pureutuvat uusien palveluiden ja tuotteiden teknisiin ja taloudellisiin tekijöihin, jotka määrittävät perustan ”bisnes case” -laskelmille.

Käytämme koeteltuja menetelmiä ja osaavaa henkilöstöä, jotka perehtyvät niin kohderyhmään kuin selvityksen kohteeseenkin.

Lopputuloksena asiakas saa laadukkaat analyysiraportit ja luotettavaa tietoa liiketoimintapäätösten pohjaksi.

Prosessisuunnittelu

Prosessisuunnittelu sisältää liiketoiminta-prosessien nykytilan kuvaamisen ja tavoitetilan suunnittelun.

Lopputuloksena asiakas saa dokumentoidun perustan oman organisaation henkilöstön perehdyttämiselle ja tietojärjestelmien liiketoimintavaatimusten määrittämiseen. Lisäksi palveluprosessista sopiminen kumppaniyrityksen kanssa helpottuu.

Toiminnalliset ja tekniset määrittelyt

Määrittelyt ratkaisevat, miten hyvin asiakkaan vaatimukset ja liiketoimintaprosessit yhdistyvät toimittajan ICT-ratkaisun toiminnallisuuksiin tai palvelutuottajan palveluun.

Määrittelytyössä kartoitamme, arvioimme, määrittelemme, dokumentoimme, analysoimme ja päivittämme ICT-ratkaisun tai palvelun tavoitteita, oletuksia ja toiminnallisuuksia.

Toiminnallisella määrittelyllä täsmennämme hankittavan palvelun, ICT-ratkaisun ja siihen liittyvien tietojärjestelmien toiminnallisuuksia.

Teknisellä vaatimusmäärittelyllä kuvaamme ICT-ratkaisun tärkeimmät vaatimukset, rajoitukset ja reunaehdot.

Lopputuloksena asiakas saa määrittelydokumentin siitä, miten hankittava palvelu tai ICT-ratkaisu toimii ja miten nämä toiminnallisuudet tukevat asiakkaan liiketoimintaprosesseja.

Kilpailutukset
Onnistunut kilpailutus perustuu kyvykkyyteen määrittää ratkaisun vaatimukset ja toimittajan valintakriteerit, tunnistaa potentiaaliset ratkaisu- ja palvelutoimittajat sekä hallita hankintaprosessia ja sen riskejä.

Kilpailutusosaamisemme ytimessä on vankka toiminnallisten ja teknisten määrittelyiden sekä muiden tarjouspyyntöliitteiden laadintakokemus.
Kokemuksemme perustuu lukuisiin yksityisiin ja julkisiin kilpailutuksiin. Käytämme niin yleisten ja erityisalojen julkisia kilpailutuksia kuin käänteistä kilpailutusta, joka tavoittelee innovatiivista ratkaisua asiakkaan kehitystarpeeseen.

Hankintamenettelyiden osaaminen ja projektien käytännön ”sudenkuoppien” tuntemus antavat hyvän lähtökohdan sopimusneuvotteluihin.

Lopputuloksena asiakas saa valittua parhaiten hänen vaatimuksiaan vastaavan palvelun, ICT-ratkaisun tai muun hankintakohteen.

Ratkaisusuunnittelu

Ratkaisusuunnittelu täsmentää valitun ICT-ratkaisun tai palvelun käyttötapauksia ja teknistä toteutusta.

Lopputuloksena asiakas saa perustan projektin toteutuspäätökselleen liiketoiminnallisten ja teknisten vaatimusten toteutumisen näkökulmista.

Projektisuunnittelu
Projektisuunnittelun avulla määritämme projektien laajuuden, aikataulun, kustannukset ja resurssit sekä osapuolien vastuut. Riskien hallinnassa auttaa käytännön tuntemuksemme projektitoteutuksen ”sudenkuopista”.

Lopputuloksena asiakas saa projektisuunnitelman, joka on edellytys onnistuneelle projektitoteutukselle aikataulun, kustannusten ja laadun näkökulmista

Toteutettavuusanalyysit
Markkinatuntemuksemme auttaa tunnistamaan asiakkaidemme tarpeita parhaiten vastaavat ICT-toimittajat tai palvelutuottajat.

Toteutettavuusanalyysien ytimessä on kokeilla potentiaalisimpien ratkaisuvaihtoehtojen vastaavuutta asiakkaan liiketoimintavaatimuksiin ja tietoteknisiin reunaehtoihin. Toteutettavuusanalyyseissä voidaan myös kokeilla ratkaisujen toimivuutta rajatuissa käyttötilanteissa käytännössä.

Lopputuloksena asiakas saa varmistettua yhden tai useamman ratkaisuvaihtoehdon soveltumisen liiketoimintatarpeisiinsa ennen varsinaisen hankintapäätöksen tekemistä.

Arkkitehtuurisuunnittelu
Arkkitehtuurisuunnittelu dokumentoi nykyisen tietojärjestelmä- ja palvelukokonaisuuden integraatioineen sekä määrittää tavoitetilan jatkokehittämiselle.

Lopputuloksena asiakas saa systemaattisen perustan nykyisten ja tulevien tietojärjestelmien ja pilvipalveluiden kehittämiselle, korvaamiselle tai ulkoistamiselle.

Toteutuspalvelut

BLANK
Projektinjohtopalvelu
Projektinjohtopalvelu tarkoittaa, että nimetty projektipäällikkö vastaa Projektista Tilaajan projektinomistajalle sekä toimii Tilaajan ja järjestelmätoimittajien ja palvelutuottajien välissä operatiivisena vastuuhenkilönä. Projektipäällikkö voi ottaa myös operatiivisen roolin, jolloin hän toimii Tilaajan oman projektiomistajan tukena.

Suurimman hyödyn asiakas saa kertaluonteisiin projekteihin, joihin kokenut projektiammattilainen tuo kokemusta vastaavista projekteista, täydentää asiakkaan omia henkilöresursseja sekä varmistaa menetelmäosaamisellaan onnistuneen lopputuloksen.

Migraatiopalvelu

Migraatiopalvelu tarkoittaa tarkkuutta vaativaa ja aikaa vievää migraatiosääntöjen tekemistä ja datamigraatioiden suunnittelua ja toteutusta lähdejärjestelmän ja kohdejärjestelmän välillä. Migraatiopalvelumme tavoitteena on lyhentää migraatioaikaa ja nopeuttaa käyttöönottoprojekteja.

Lopputuloksena asiakas turvaa liiketoimintansa jatkuvuuden, kun liiketoimintakriittiset tiedot saadaan laadukkaasti siirrettyä vanhoista lähdejärjestelmistä uusiin kohdejärjestelmiin.

Testauspalvelu

Testauspalvelussa testauspäällikkö ottaa vastuun mm. testaussuunnitelman laatimisesta, testausten suunnittelusta ja läpiviennistä sekä mahdollisten virheiden korjaamisen valvonnasta.

Suurin hyöty ammattimaisesta testaussuunnittelusta ja testausten ohjauksesta näkyy ICT- ja palvelutoimittajan muutos- ja lisätöiden sekä käyttöönoton jälkeisten virheiden vähentymisenä.

Integraatiopalvelu

Integraatiopalvelussa kokenut integraatioarkkitehti johtaa, suunnittelee, ohjaa ja seuraa projektin integraatiotyötä.

Suurin hyöty tulee ICT-järjestelmien välisten rajapintojen ja tietojen hallinnan kautta. Toimivat integraatiot ovat edellytys nopeille ja automatisoiduille liiketoimintaprosesseille. Asiakas saa integraatioiden kehittämiseen sekä ylläpitoon joustavaa ja teknologianeutraalia palvelua.


PBF:n migraatiopalvelu ja asiantuntijatiimin prosessi- ja validointiosaaminen olivat tärkeä osa asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojektia, jossa uudistettiin useita energia-alalle vakiintuneita toimintatapoja. PBF:n palvelut olivat yksi avaimista, jolla projektin läpimenoaika puolittui ja datan korjailuun käytetty työaika väheni merkittävästi. Lämmin suositus yhteistyölle!

Tiina Lyyra, Kehitysjohtaja, Ensin Palvelut Oy


Asiantuntevalla määrittelyllä ja käänteisellä hankintamenettelyllä BI-ratkaisu tehokäyttöön. Varmistimme BI-ratkaisun nopeat liiketoimintahyödyt esimerkkitapausten avulla.

Sakke Rantala, Strategia- ja kehitysjohtaja, Kemijoki Oy


Päätöksenteko on ryhdistynyt ja asiat tehdään kokonaisstrategian ja kokonaisuuden kannalta hyvin.

Mikko Rintamäki, toimitusjohtaja, Kokkolan Energia Oy