Digitalisaatiostrategia avaa tiedon hyödyntämistä yli liiketoimintarajojen.

Kuopion Energia -konserni muodostuu emoyhtiö Kuopion Energia Oy:stä ja tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy:stä. Emoyhtiössä ovat energiantuotanto- ja kaukolämpöliiketoiminnot sekä talous- ja henkilöstöhallinto.

Digitalisaatiostrategian jalkauttamisen menestystekijänä on koostaa tarpeet kentältä ja priorisoida kehittämishankkeet liiketoimintajohdon kanssa.”
 
Jami Miettinen

Digijohtaja,
Kuopion Energia Oy

Asiakkaan tarve

Kuopion Energia -konsernilla oli digitalisaatioon liittyen neljä liiketoimintatarvetta.

1. Digitalisaatiosta kilpailuetua: Ensimmäisenä tarpeena oli saada konsernin ja eri liiketoiminta-alueiden johdolle kokonaiskäsitys digitalisaation ajureista ja vaikutuksesta eri liiketoimintoihin sekä benchmarkata parhaita käytäntöjä muilta toimialoilta.

2. Digitalisaation avulla ratkaistavat liiketoimintatarpeet: Toisena tarpeena oli koostaa digitalisaatiolla ratkaistavia liiketoimintatarpeita kultakin liiketoiminta-alueelta ja hallinnosta. Samalla oli kerättävä tietoa digitalisaatioon liittyvien kehitysprojektiaihioiden priorisoimiseksi.

3. Digitalisaatiostrategian laatiminen: Kolmantena tarpeena oli määrittää digitalisaation kehittämisen strategiset painopistealueet, teemat ja henkilöstön digi-osaamistarpeet. Liiketoiminta-alueiden kehitystarpeet oli myös linkitettävä vahvasti konsernin projektimalliin ja projektisalkunhallintaan.

4. Digitalisaatiostrategian jalkauttamissuunnittelu: Lopuksi tarpeena oli tuottaa digitalisaation kehittämisen tiekartta (roadmap) priorisoituine toimenpide-ehdotuksineen. Digitalisaation kehittämistoimenpiteet haluttiin myös luokitella esim. nopeita voittoja, kustannussäästöjä tai uutta loppuasiakasmyyntiä tuoviin toimiin.

Ratkaisun kuvaus

Työ aloitettiin yhtiön johtoryhmän kehittämistyöpajalla, jossa käytiin esimerkinomaisesti läpi digitalisaatiolla ratkaistavia liiketoimintatarpeita.

Liiketoimintastrategiasta johdettiin neljä keskeistä digitalisaation painopistealuetta: 1) Liiketoiminnan jatkuvuus, kannattavuus ja toimintojen suojaus, 2) Liiketoimintaprosessit ja kompetenssit, 3) Asiakasdialogi sekä uudet tuotteet ja palvelut, 4) Tiedolla johtaminen.

Kukin liiketoiminta-alueen johtaja valitsi omat avainhenkilöt liiketoimintatarpeiden kartoitushaastatteluihin.Project Business Oy Finlandin (PBF.n) asiantuntijat käyttivät keskustelurunkona mm. 12-kohtaista digitalisaatiolla ratkaistavien liiketoimintatarpeiden tyyppiluokittelua.

Kehityskohteet analysoitiin ja luokiteltiin painopistealueittain ja liiketoiminnoittain käyttäen neljää priorisointikriteeriä: 1) Strateginen merkitys, 2) Hyötypotentiaali, 3) Budjetin suuruusluokka, 4) Aikataulun kiireellisyys. ”Digitalisaatiostrategiaa voi selvästi hyödyntää kehittämistoimenpiteiden tunnistamiseen, konkretisointiin, käynnistämiseen ja jalkauttamiseen. Saimme lyhyessä ajassa sitoutettua sekä yritysjohdon että avainhenkilöt pitkäjänteiseen digitalisaation kehittämistyöhön.”

Hyödyt

    • Työpajatyöskentely auttoi sitouttamaan liiketoimintajohdon ja hahmottamaan digitalisaation liiketoimintavaikutuksia.
    • Osallistava tiedonkeruu- ja analyysimenetelmä tuotti konkreettisia, digitalisaatiolla ratkaistavia liiketoimintatarpeita.
    • Vahva käytännön substanssiasiantuntemus sekä digitalisaatiosta että energiatoimialan prosessista haastoi nykyistä toimintamallia.
    • Kehitysaihioiden priorisointi ja linkitys projektimallin tuottivat helposti jalkautettavan digitalisaation toimenpidesuunnitelman ja kehittämisen tiekartan.

Lisätietoja:

Jami Miettinen
Digijohtaja
(+358)40 709 7516
etunimi.sukunimi(at)kuopionenergia.fi