Asiakastietojärjestelmän uudistaminen

Kajave Oy eli entinen Loiste Sähköverkko Oy keskittyy palvelemaan Kainuun verkkoalueella asiakkaita ja elinkeinoelämää. Yhtiön tärkein tehtävä on toimittaa sähköä luotettavasti asiakkailleen.

”Testauspäällikkö-palvelussa yhdistyvät testausmenetelmien osaaminen ja syvällinen energiayhtiön liiketoimintaprosessien tuntemus”
 
Jouni Huusko
Liiketoimintapäällikkö rakennuttaminen, Loiste Energia Oy

Asiakkaan tarve

Loisteen infrayhtiöt uusivat asiakastietojärjestelmänsä ja samalla tehostivat asiakaspalveluprosessejaan. Käyttöönottoprojektin tavoitteena oli toteuttaa tehokkaasti verkkoyhtiön asiakaspalveluprosessit sekä sähkönsiirron että kaukolämmön toimituksen osalta. Tietojärjestelmän vaatimuksena olivat ominaisuudet, jotka mahdollistavat toiminnan markkinoilla Datahub-mallin mukaisesti.

Ratkaisun kuvaus

Projekti haluttiin toteuttaa tehokkaasti ja suunnitellun aikataulun puitteissa. Siksi valittiin Project Business Oy Finlandin (PBF) Migraatiopäällikkö- ja Testauspäällikkö-palvelut. Valintakriteerinä oli toimialaprosessien osaaminen, kokemusta migraatioista ja systemaattisista testausmenetelmistä.

Migraatiopäällikkö-palvelun sisältönä oli migraatioiden koordinointi ja suunnittelu. Testauspäällikön vastuulla oli testitapausten suunnittelu, työpajojen fasilitointi, testaajien asiantuntijatuki ja koordinointi, havaintojen kirjaus ja toimittajayhteistyö. Migraatiot pystyttiin tekemään tehokkaasti. Prosessilähtöisten ja täsmällisten migraatiomäärittelyjen avulla lähdejärjestelmän data saatiin muunnettua nopeasti kohdejärjestelmän tarvitsemaan muotoon.

Testitapaukset saatiin suoritettua nopeasti. Testauspäälliköllä oli vahva näyttö testaamisesta, sillä hän tunsi Kajave Oy:n asiakaspalvelu-, laskutus-, liittymä- ja sopimusprosessit sekä toimittajan että verkkoyhtiön avainhenkilöt.

Migraatiopäällikkö veti testaustyöpajat energiayhtiön tiloissa käyttäen tarvittaessa palvelutoimittajien tukea. Menettelytapa koettiin tehokkaaksi ja toimivaksi. Lisäksi saimme varmuuden koko yhtiön liiketoimintaprosessien toimivuudesta. Tämä saatiin suoritettua sidosryhmätestausten avulla.

Hyödyt

  • Palvelukumppanin testauspäällikkö vapautti oman henkilöstön aikaa operatiiviseen työhön sekä muihin samaan aikaan meneillään oleviin projekteihin
  • Toimialaosaaminen varmisti, että testaus oli liiketoimintalähtöistä
  • Tutun migraatio- ja testausammattilaisen kanssa oli helppoa jatkaa yhteistyötä

Lisätietoja:

Jouni Huusko
Liiketoimintapäällikkö, rakennuttaminen
(+358)500 296 593
etunimi.sukunimi(at)loiste.fi