Data or it didn´t happen! Tiedolla johtamisen haasteet ja mahdollisuudet energiayhtiössä

Data ja datan laatu energiayhtiöissä

Data ja datan laatu ovat puhuttaneet paljon viime vuosina energiayhtiöitä mm. järjestelmänvaihtoprojektien yhteydessä ja sähkön vähittäismarkkinoiden siirtyessä keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään, Datahubiin. Dataa on muokattu, korjattu, pilkottu, sekä etsitty lukuisia yhteisiä toimintatapoja käsitellä asiakasdataa.

Nykyajan digitaalinen toimintaympäristö tarjoaa loputtoman määrän tietoa. Energiayhtiöt keräävät huomattavan määrän dataa joka päivä, mutta eivät välttämättä osaa hyödyntää sen tuomaa tietoa ja datan analysointi jää usein tekemättä. Usein päätökset, jotka ohjaavat organisaation toimintaa perustuvat kokemushistoriaan tai päätökset tehdään puutteellisen tiedon varassa. Usein myös yhtiön strategiassa ei ole tiedolla johtaminen osana strategisia liiketoimintatavoitteita.

 

Tiedolla johtamisen haasteet ja mahdollisuudet

Teimme selvitystä energiayhtiöissä tiedolla johtamisen roolista ja merkityksestä yhtiöiden prosesseihin, suunnitteluun, sekä strategisiin tavoitteisiin. Haastattelimme pientä joukkoa yhtiön toimitusjohtajaa ja johtavassa asemassa olevia loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana. Näiden yhtiöiden joukkoon mahtuu sekä isoja, että pieniä yhtiöitä. Hyödykkeet, joita haastattelut koskivat, olivat sähkönmyynti, sähkönsiirto ja kaukolämpö.

Datan hyödyntäminen osana liiketoiminnan kehittämisestä ja strategisten tavoitteiden ja mittareiden luomisessa auttaa organisaatiota tunnistamaan mm. kustannustehokkaammat toimintatavat, jotka mahdollistavat resurssien paremman tehostamisen, auttaa organisaatiota riskienhallinnassa, sekä tiedolla johtamisen avulla voidaan tunnistaa uusia asiakastarpeita ja synnyttää innovaatioita. Haastattelukysymykset käsittelivät näitä teemoja.

Yhtiöiden vastaustulokset olivat hyvin samansuuntaisia yhtiön koosta riippumatta. Tiedolla johtamisen teema oli yhtiöille mielenkiintoa herättävä aihe, mutta myös haastava. Selvityksen tulos jäi myös ohueksi, koska moni yhtiö koki aiheen vaikeaksi ymmärtää, tiedon jalostaminen liiketoiminnaksi oli pohdinnassa, mutta käyttötapauksia ei oikein keksitty. Yhtiöille oli haastava mieltää tiedolla johtaminen ja datan hyödyntäminen osaksi omaa organisaatiota. Yhtiöissä koettiin kuitenkin pääosin, että dataan perustuvat päätökset ja liiketoiminnan kehittäminen ovat edellytys kehittää organisaation toimintaa ja vähentää riskejä, jotka kohdistuvat mm. liiketoiminnan tehokkuuteen ja menestykseen. Osalla oli strategiatyö aloitettu, lisäksi joitakin kokeiluja datan hyödyntämiseksi liiketoiminta prosesseissa oli tehty.

 

Tiedolla johtamisen toimintamallit

Keskustellessa liiketoiminnan tehokkuudesta ja menestyksestä, vakaa ja joustava tiedolla johtamisen toimintamalli nousi korkealle prioriteettilistalla. Tämä toimintamalli ei ainoastaan salli nopean päätöksenteon mittareihin perustuen, vaan se myös tarjoaa vankan perustan liiketoiminnan kehitykselle. Jatkuva parantaminen ja ketterät reaktiot muutoksiin ovat keskeisiä elementtejä menestyvän yrityksen toiminnassa.
Hyödynsimme tekoälyä ja loimme sen avulla muutamia käyttötapauksia, joita energiayhtiöt voisivat toiminnassaan hyödyntää.

1.  Analysoimalla asiakasdataa: energiayhtiöt voivat tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja mieltymykset, jolloin he voivat tarjota räätälöityjä palveluita ja parantaa asiakaskokemusta.
2. Sähköverkon hallinta: Datan avulla voidaan seurata sähköverkon tilaa reaaliajassa, tunnistaa mahdolliset vikakohdat ja ennustaa verkoston kuormitusta, mikä mahdollistaa paremman vianhallinnan ja energiatehokkuuden.
3.  Resurssien optimointi: Datan avulla energiayhtiöt voivat optimoida resurssien käyttöä, kuten henkilöstöä, kalustoa ja tuotantolaitoksia, mikä johtaa kustannustehokkuuden paranemiseen ja resurssien parempaan hyödyntämiseen.

Näitä käyttötapauksilla voidaan osoittaa, miten datan hyödyntäminen voi tuoda konkreettisia etuja tuoda konkreettisia etuja energiayhtiöiden liiketoimintaan ja päätöksentekoon.
Yhteenvetona voidaan todeta, että tiedolla johtaminen kuvaa organisaation toimintaa, jossa päätöksenteko pohjautuu systemaattisesti analysoituun, kehitettyyn ja hallittuun dataan. Relevantin, ajantasaisen ja laadukkaan tiedon avulla, sekä tukevat liiketoimintapäätöksiä analysoidulla datalla, hyödyntävät uusia tietolähteitä ja kehittävät data-analytiikkaa.

Asiantuntijamme ovat käytössäsi. Toimenpiteidemme ja tiedolla johtamisen palvelun avulla organisaatiot voivat kehittää vahvaa tiedolla johtamisen kulttuuria, joka tukee tehokasta päätöksentekoa ja mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ja menestyksen. Organisaatiot, jotka pystyvät hyödyntämään tietoa tehokkaasti, voivat saavuttaa kilpailuetua markkinoilla.

Project Business Oy Finland on teknologiariippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa monipuolisesti projektipäällikkö- ja suunnittelupalveluita mm. energia-alan yrityksille. Asiakkuudenhallinnan työkalujen ja datan osalta tarjoamme käytännönläheistä konsultaatiota sekä tukipalveluita. Jos haluatte keskustella omistajuudesta organisaatiossanne tai kartoittaa teknologista liikkumavaraa järjestelmäarkkitehtuurissanne, ottakaa yhteyttä!

Anne Kulla

Projektipäällikkö, Project Business Oy Finland

 

Anne Kulla

Projektipäällikkö

Project Business Oy Finland