CRM & Asiakkuudenhallinta: Toimittajariippumattomuus

Yleisesti halutaan välttää nk. vendor-lock asetelmaa järjestelmähankinnoissa ja olla mahdollisimman riippumattomia toimittajasta järjestelmää kehittäessä. Aihe ei välttämättä ole mieluisin, kun solmitaan yhteistyökuvioita eri osapuolten välillä, mutta pohjimmainen tarkoitus on kaikkien kannalta hyvä. Toimittajariippumattomuus koostuu useista teknisistä, sopimuksellisista ja inhimillisistä tekijöistä. Käytännössä asiakasorganisaatio haluaa mahdollisuuden vaihtaa joustavasti toimittajaa ilman merkittäviä riskejä tai kustannuksia. Tämä on alustateknologioiden maailmassa oletusarvo, mutta edellyttää kaikilta osapuolilta sitoutumista. Yhteistyö on terveellä pohjalla, kun kaikki osapuolet toimivat toimittajariippumattomuuden periaatteita kunnioittaen. Teeman paradoksaalisuus kiteytyy tarpeena irtautua sellaisesta kumppanista, josta ollaan hyvinkin riippuvaisia. Olennaista on analysoida oman organisaation valmius itsenäiseen toimintaan ennen yhteistyökuvioiden uudelleenarviointia.

Toimittajariippumattomuus tarkoittaa sopimuspykälien lisäksi ajantasaista ja laadukasta dokumentaatiota, prosessituntemusta, kestäviä ratkaisuja sekä kykyä reagoida ongelmatilanteisiin ja suunnitella tulevaa. Voisi siis sanoa, että toimittajariippumattomuus on yhtä lailla tekninen ominaisuus kuin asiakasorganisaation tahtotila. Kun organisaatiolla on vahva omistajuussuhde omiin teknologioihin, on monitoimittajaympäristötkin mahdollisuus. Yhdessä tekeminen kannustaa läpinäkyvyyteen ja tehokkaaseen kommunikaatioon.

Vaihtaminen teknologiasta toiseen 

Pilviteknologioiden myyntivalteiksikin tunnistettuja peruspilareita on toimittajariippumattomuus. Energia-alan ICT-projektiähkyn keskellä on tärkeää voida kriittisesti tarkastella, mikä on oman organisaation heikkoutta, mikä toimittajan heikkoutta ja mikä itse valitun teknologian/pilviteknologian heikkoutta. Pilviteknologian vaihtaminen toiseen edellyttää usein kooditason refaktorointia useassa eri prosessivaiheessa. Siksi onkin suositeltavaa arvioida inhimilliset tekijät ennen teknologiapäätöksiä: Mitä kehitettävää on omassa organisaatiossa? Millaisen toimittajan kanssa päästään kaikille kannattavaan liikekumppanuuteen? Joskus voi olla helpompi aloittaa puhtaalta pöydältä teknisesti kuin tehdä muutoksia tiimeihin tai sopimuspykäliin.

Toimittajan vaihtaminen

Mitäs sitten kun peiliin on katsottu ja silti hommat ei etene? Toimittajan vaihtaminen tai monitoimittajaympäristö ei itsessään ole tae onnistumiseen. Asiakkaan oma visio ja sitoutuminen kehittämiseen on oltava taustalla joka tapauksessa. Kyse on edelleen omistajuudesta. Ajattelumalli, jossa kehitetään ratkaisuja suoraan tarvetta vasten ei ole liiketoiminta-alustan näkökulmasta tarpeeksi ketterä tapa ajatella. Sujuva kehitys edellyttää yhdessä suunnittelua ja reagointia, jolloin eri sidosryhmät myös sitoutuvat toiminnon tai prosessin kehitykseen ja testaukseen. Alustakehityksessä on suotavaa, että toimittaja ei toimi suljettujen ovien takana, vaan osallistuttaa asiakkaan kehitykseen. Kommunikaation ja yhteisymmärryksen merkitys on tärkeä elementti, jolla varmistetaan, että lopputulos vastaa sitä mitä haluttiin sekä turvataan tehokas reagointi mahdollisiin muutoksiin.

 

Project Business Oy Finland on teknologiariippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa monipuolisesti projektipäällikkö- ja suunnittelupalveluita mm. energia-alan yrityksille. Asiakkuudenhallinnan työkalujen ja datan osalta tarjoamme käytännönläheistä konsultaatiota sekä tukipalveluita. Jos haluatte keskustella omistajuudesta organisaatiossanne tai kartoittaa teknologista liikkumavaraa järjestelmäarkkitehtuurissanne, ottakaa yhteyttä!

Lotta Lager

Projektipäällikkö, Project Business Oy Finland

 

Lotta Lager

Projektipäällikkö

Project Business Oy Finland